Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, adviezen en (rechts)handelingen, alsmede alle offertes, overeenkomsten, adviezen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien van Qustom Fit. (hierna te noemen: “SUP VERHUUR EINDHOVEN”), alsmede op alle overeenkomsten tussen SUP VERHUUR EINDHOVEN en Deelnemer (als hierna omschreven), op grond waarvan SUP Verhuur Eindhoven aan Deelnemer één of meer diensten levert.

1.2
Deelnemer: iedere (rechts-)persoon, die met SUP Verhuur Eindhoven een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3
Diensten: alle soorten diensten die door SUP VERHUUR EINDHOVEN worden verkocht c.q. geleverd die voorwerp van overeenkomst kunnen zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van SUP VERHUUR EINDHOVEN.

1.4
Overeenkomst: elke afspraak tussen Deelnemer en SUP VERHUUR EINDHOVEN tot het verrichten van één of meer Diensten door SUP VERHUUR EINDHOVEN ten behoeve van Deelnemer, conform het bepaalde in de door Deelnemer ondertekende offerte.

1.5
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen SUP Verhuur Eindhoven en Deelnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst op afstand uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.6
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

1.7
Bedenktijd: de termijn waarbinnen Deelnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht bij de Overeenkomst op afstand.

1.8
Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping bij Overeenkomst op afstand zoals vermeld op de website van SUP VERHUUR EINDHOVEN.

1.9
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen SUP VERHUUR EINDHOVEN en Deelnemer en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst (op afstand). Eventuele voorwaarden van Deelnemer worden niet door SUP VERHUUR EINDHOVEN aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door SUP Verhuur Eindhoven. 

ARTIKEL 2: OFFERTE
2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Offerte moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan Deelnemer tot het doen van een aanbod. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes van SUP VERHUUR EINDHOVEN niet langer geldig dan dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte.

2.2
SUP VERHUUR EINDHOVEN kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien Deelnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is SUP VERHUUR EINDHOVEN daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SUP VERHUUR EINDHOVEN anders aangeeft.

2.4
SUP VERHUUR EINDHOVEN heeft het recht om meerkosten bij Deelnemer in rekening te brengen indien de offerte is opgesteld door onjuiste of onvolledige informatie van Deelnemer.

2.5
Een door SUP VERHUUR EINDHOVEN opgestelde offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6
SUP VERHUUR EINDHOVEN behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST
3.1
Behoudens het hierna gestelde, komt een Overeenkomst met SUP VERHUUR EINDHOVEN eerst tot stand, nadat Deelnemer het deelnameformulier heeft ondertekend en het door Deelnemer ondertekende deelnameformulier door SUP VERHUUR EINDHOVEN is ontvangen.

3.2
Een Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.6, tot stand op het moment van aanvaarding door Deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.3
Indien Deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de SUP VERHUUR EINDHOVEN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de SUP Verhuur Eindhoven is bevestigd, kan Deelnemer de Overeenkomst ontbinden.

3.4
Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SUP VERHUUR EINDHOVEN passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien
Deelnemer elektronisch kan betalen, zal SUP VERHUUR EINDHOVEN daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.5
Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van
SUP VERHUUR EINDHOVEN gedaan, binden SUP VERHUUR EINDHOVEN slechts indien deze door SUP VERHUUR EINDHOVEN schriftelijk zijn bevestigd.

3.6
SUP VERHUUR EINDHOVEN is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Deelnemer adequate zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden, welke zekerheid Deelnemer verplicht is te stellen. Of de door Deelnemer te stellen zekerheid adequaat is, is ter uitsluitende beoordeling van SUP VERHUUR EINDHOVEN.

3.7
SUP VERHUUR EINDHOVEN is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Deelnemer een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen, welk voorschot Deelnemer alsdan verplicht is te voldoen

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND EN UITSLUITING
4.1
Deelnemer kan de Overeenkomst op afstand tot het leveren van één of meer Diensten gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
SUP VERHUUR EINDHOVEN mag Deelnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.2
De in artikel 4.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen.

4.3
Indien door Deelnemer binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen geen gebruik is gemaakt van de Diensten van SUP VERHUUR EINDHOVEN, dan vergoedt SUP VERHUUR EINDHOVEN alle betalingen welke door Deelnemer reeds zijn gedaan. Indien wel gebruik is gemaakt van de Diensten van SUP VERHUUR EINDHOVEN door Deelnemer, dan kan SUP VERHUUR EINDHOVEN naar rato de reeds door Deelnemer gedane betalingen vergoeden.

4.4
Indien Deelnemer de Overeenkomst op afstand herroept, dient dit binnen de bedenktermijn van veertien (14) dagen aan SUP VERHUUR EINDHOVEN te worden gemeld middels het Modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
5.1
SUP VERHUUR EINDHOVEN behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen.

5.2
SUP VERHUUR EINDHOVEN behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijkse per 1 januari te wijzigen. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd.

5.3
De verschuldigde gelden worden in rekening ge bracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen in de Overeenkomst.

5.4
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient door Deelnemer de betaling te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het verzenden van de factuur door SUP VERHUUR EINDHOVEN.

5.5
Alle kosten in en buiten rechte die SUP Verhuur Eindhoven moet maken voor de invordering van aan haar toekomende gelden komen voor rekening van Deelnemer. SUP VERHUUR EINDHOVEN zal indien niet tijdig wordt voldaan, vanaf de 15e dag aanspraak maken op de wettelijke rente voor handelstransacties, en indien het consumenten betreft de wettelijke rente voor consumententransacties. Tevens zal CK buitengerechtelijke kosten in rekening brengen conform artikel 6:96 BW.

5.6
Indien tijdige betaling uitblijft is SUP Verhuur Eindhoven steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de Overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens Opdrachtgever.

5.7
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst, ook ingevallen waarin de betaling door een derde partij wordt voldaan.

ARTIKEL 6: UITVOERING
6.1
SUP VERHUUR EINDHOVEN zal zich optimaal inspannen bij het verrichten van de Diensten welke onderdeel zijn van een tot stand gekomen Over eenkomst en is te allen tijden bevoegd derden in te schakelen om de Diensten te verrichten.

6.2
SUP VERHUUR EINDHOVEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correcte uitvoering van Diensten waarbij Deelnemer, of derden die namens Deelnemer informatie of instructies aan SUP Verhuur Eindhoven hebben verstrekt, vooraf onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt.

ARTIKEL 7: ANNULERING/ZIEKMELDING
7.1
Indien Deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens o.a. ziekte, wordt verwacht dat Deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan SUP VERHUUR EINDHOVEN. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien een afspraak minder dan 24 uur van te worden wordt afgezegd, dan is SUP VERHUUR EINDHOVEN gerechtigd om de kosten van de Diensten door te berekenen.

ARTIKEL 8: ONTBINDING EN BEËINDIGING OVEREENKOMST
8.1
Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt door opzegging per e-mail of brief.

8.2
Zowel SUP VERHUUR EINDHOVEN als Deelnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

8.3
Indien Deelnemer de Overeenkomst beëindigt, heeft hij/zij geen recht op restitutie van reeds (vooruit) betaalde bedragen.

8.2
SUP VERHUUR EINDHOVEN kan, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang een Overeenkomst met een Deelnemer beëindigen, indien:
a. Deelnemer de huisregels ernstig en/of herhaaldelijk schendt;
b. Deelnemer onaanvaardbaar, aanstootgevend, grof of beledigend gedrag vertoont in de sportzaal.

8.3
Een Deelnemer wiens Overeenkomst is beëindigd verbeurt alle rechten van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder terugbetaling van het verschuldigde bedrag

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
9.1
SUP VERHUUR EINDHOVEN zal haar Diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Deelnemer haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is SUP VERHUUR EINDHOVEN voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

9.2
SUP VERHUUR EINDHOVEN is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade dan wel gevolgschade en/of bedrijfsschade welke aan of bij Deelnemer is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van faciliteiten van SUP VERHUUR EINDHOVEN dan wel door en/of namens SUP VERHUUR EINDHOVEN geleverde Diensten.

9.3
SUP VERHUUR EINDHOVEN is niet aansprakelijk wanneer Deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge en/of schriftelijke instructies, dan wel het gevolg is van de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van Deelnemer.

9.4
SUP VERHUUR EINDHOVEN is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Diensten die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van Diensten.

9.5
Voor SUP VERHUUR EINDHOVEN geldt een inspanningsverplichting met betrekking tot de Diensten. SUP VERHUUR EINDHOVEN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door Deelnemer gestelde doel.

9.4
De door SUP VERHUUR EINDHOVEN te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tussen SUP VERHUUR EINDHOVEN en Deelnemer op grond waarvan SUP VERHUUR EINDHOVEN aan Deelnemer één of meer bepaalde Diensten verricht, zal, indien Deelnemer aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van SUP VERHUUR EINDHOVEN die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, de aansprakelijkheid van SUP VERHUUR EINDHOVEN voor die schade steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van SUP VERHUUR EINDHOVEN, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

9.5
Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van SUP VERHUUR EINDHOVEN beperkt tot 100% van de op grond van de Overeenkomst door SUP VERHUUR EINDHOVEN aan Deelnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), zulks met een maximum van €2.500,-. SUP VERHUUR EINDHOVEN is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade van Deelnemer, De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van SUP VERHUUR EINDHOVEN in de periode van één (1) maand voorafgaande aan het verzuim van SUP VERHUUR EINDHOVEN. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door Deelnemer bedongen en door SUP VERHUUR EINDHOVEN verleende creditnota’s.

9.6
De aansprakelijkheid van SUP VERHUUR EINDHOVEN gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

9.7
In geval van een onrechtmatige daad van SUP VERHUUR EINDHOVEN, of van zijn personeel of ondergeschikten waarvoor SUP VERHUUR EINDHOVEN rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is SUP VERHUUR EINDHOVEN slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

9.8
SUP VERHUUR EINDHOVEN, zijn personeel of ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor verlies, schade of dienstal van eigendommen van Deelnemers of goederen die door Deelnemers zijn meegebracht.

9.9
Deelnemer dient SUP VERHUUR EINDHOVEN te vrijwaren voor schade die Deelnemer bij andere deelnemers veroorzaakt.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
10.1
Alle rechten op uitvindingen, gedachten, ideeën, procedés, technieken, documenten, bestanden, rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s en andere producten van intellectueel karakter, waar SUP VERHUUR EINDHOVEN gebruik van maakt en aan Deelnemer ter beschikking zijn gesteld tijdens de Overeenkomst behoren toe aan SUP VERHUUR EINDHOVEN. Het is Deelnemer verboden deze producten van Intellectueel karakter te openbaren, te verspreiden, dan wel aan derden ter beschikking te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SUP VERHUUR EINDHOVEN, aan welke toestemming SUP VERHUUR EINDHOVEN voorwaarden mag verbinden en welke toestemming SUP VERHUUR EINDHOVEN ook zonder opgaaf van redenen mag weigeren.

ARTIKEL 11: OVERMACHT
11.1
In geval van overmacht heeft SUP VERHUUR EINDHOVEN het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat SUP VERHUUR EINDHOVEN daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2
Indien door overmacht de te leveren Dienst(en) meer dan één (1) maand vertraagd wordt, kunnen beide partijen de Overeenkomst beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.

11.3
Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van SUP VERHUUR EINDHOVEN kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van SUP Verhuur Eindhoven personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij SUP VERHUUR EINDHOVEN c.q. bij haar leveranciers, wanprestaties door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.

11.4
Indien SUP VERHUUR EINDHOVEN bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is SUP VERHUUR EINDHOVEN gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
12.1
Op alle Overeenkomsten tussen Deelnemer en SUP VERHUUR EINDHOVEN waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2
Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Deelnemer en SUP VERHUUR EINDHOVEN waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de SUP VERHUUR EINDHOVEN zijn woonplaats heeft.

ARTIKEL 13: WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
13.1
SUP VERHUUR EINDHOVEN heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande Overeenkomst.

13.2
Wijzigingen en/of aan vullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Deelnemer zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

13.3
Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.

Privacy

SUP Verhuur Eindhoven hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de SUP Verhuur Eindhoven websites en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van één van de hierboven vermelde websites maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens
SUP Verhuur Eindhoven verwerkt persoonsgegevens. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn.
Bij het aanvragen van informatie of het aangaan van een lidmaatschap verwerkt SUP Verhuur Eindhoven in elk geval uw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en uw e-mailadres.
Wanneer u zich laat meten, verwerken we ook uw sportgegevens, hieronder vallen onder andere uw lengte en gewicht. Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet leveren.

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals uw e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer.
Daarnaast verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt die u bezoekt. Denk daarbij aan uw IP adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen u verricht. Deze informatie wordt gebruikt door SUP Verhuur Eindhoven om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de websites.

SUP Verhuur Eindhoven houdt bij welke website en pagina’s onze klanten bezoeken, om te bepalen welke SUP Verhuur Eindhoven services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen SUP Verhuur Eindhoven naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Gebruik Persoonsgegevens
SUP Verhuur Eindhoven verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de SUP Verhuur Eindhoven websites te beheren en om de door u gevraagde services en diensten te leveren. SUP Verhuur Eindhoven gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf SUP Verhuur Eindhoven en haar relaties. SUP Verhuur Eindhoven kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.
Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

SUP Verhuur Eindhoven verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. SUP Verhuur Eindhoven kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag SUP Verhuur Eindhoven gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan SUP Verhuur Eindhoven, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

SUP Verhuur Eindhoven zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces; (b) om de rechten of eigendom van SUP Verhuur Eindhoven te beschermen en verdedigen; en (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van SUP Verhuur Eindhoven, of het publiek te beschermen. SUP Verhuur Eindhoven kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
SUP Verhuur Eindhoven zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. SUP Verhuur Eindhoven bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijziging verklaring
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. SUP Verhuur Eindhoven zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. SUP Verhuur Eindhoven raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe SUP Verhuur Eindhoven uw informatie beschermt.

Contact informatie
SUP Verhuur Eindhoven ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat SUP Verhuur Eindhoven niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met SUP Verhuur Eindhoven via info@supverhuureindhoven.nl.

Copyright
Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan SUP Verhuur Eindhoven, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SUP Verhuur Eindhoven mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

Disclaimer

Op de toegang en het gebruik van deze site is deze disclaimer en het privacy statement van toepassing. Deze website is eigendom van SUP Verhuur Eindhoven. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement en de algemene voorwaarden van SUP Verhuur Eindhoven.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van SUP Verhuur Eindhoven. SUP Verhuur Eindhoven besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. SUP Verhuur Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door SUP Verhuur Eindhoven of door u aan SUP Verhuur Eindhoven door middel van de website van SUP Verhuur Eindhoven of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt SUP Verhuur Eindhoven geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens SUP Verhuur Eindhoven via deze website. SUP Verhuur Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

SUP Verhuur Eindhoven is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUP Verhuur Eindhoven.

SUP Verhuur Eindhoven garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. SUP Verhuur Eindhoven aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.